Algemene Voorwaarden the Bookie 2.0

Algemeen

The Bookie, gevestigd te Utrecht, Oudegracht a/d Werf 105, is een bureau voor boekhouding en administratie. The Bookie is gespecialiseerd in boekhouding en belastingzaken voor de eenmanszaak en vennootschap onder firma en op maat gemaakte financieel-administratieve systemen. De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan The Bookie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 1 – overeenkomst en voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van The Bookie heeft gevraagd en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Bookie, voor de uitvoering waarvan door The Bookie derden dienen te worden betrokken.

 3. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met The Bookie aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van The Bookie.

 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 Artikel 2 – werkzaamheden  

 1. De in onderling overleg tussen opdrachtgever en The Bookie te bepalen werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door The Bookie uit anderen hoofde verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden (kunnen) betreffen (onder meer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale, bedrijfskundige en/of boekhoudkundige aard, evenals alle handelingen en verrichtingen die – gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden. Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 3 – opdracht

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat The Bookie de opdracht heeft aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door de opdrachtgever vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 3. The Bookie bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 4. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met The Bookie gesloten overeenkomsten.  

Artikel 4 – verplichting en verantwoordelijkheden

 1. The Bookie is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

 2. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever en The Bookie komen uitdrukkelijk overeen dat The Bookie bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande facturen voldaan heeft.

Artikel 5 – privacy

 1. The Bookie verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht en behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, vertrouwelijk te behandelen. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten.  

 2. The Bookie is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

Artikel 6 – derden

 1. The Bookie kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

 2. The Bookie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden, waaronder de onder artikel 6a genoemde deskundigen, worden verricht.

Artikel 7 – aanlevering  

 1. Opdrachtgever verstrekt aan The Bookie alle relevante informatie gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de te voeren administratie tijdig.  

 2. De aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en dergelijke door of namens opdrachtgever aan The Bookie, evenals de levering door The Bookie aan opdrachtgever, geschiedt op door The Bookie te bepalen wijze. Met betrekking tot de omzetbelasting dient de benodigde informatie uiterlijk de achtste van de maand volgend op het kwartaal geleverd te zijn.  

 3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan The Bookie ter beschikking heeft gesteld. The Bookie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Bookie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.  

 4. The Bookie heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.    

Artikel 8 – honorarium

 1. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van The Bookie en is verschuldigd zoals overeengekomen bij het afsluiten van het abonnement via The Bookie Webapp, of indien afwijkend schriftelijk is bevestigd na mondelinge afspraak. Het honorarium is op basis van een jaarabonnement of uurhonorarium en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 2. Het honorarium van The Bookie wordt maandelijks of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. In het geval van een abonnement verricht Opdrachtgever tegen vast tarief per jaar de gehele zakelijke boekhouding. In het geval van een uurhonorarium wordt voor de verrichte werkzaamheden een urenregistratie bijgehouden, tenzij anders overeengekomen.

 3. Indien de opdrachtgever een abonnement afsluit, behelst het abonnement een vast jaartarief als genoemd in artikel 8a, ongeacht het moment van het afsluiten van het contract.

 Artikel 9 – betaling

 1. In het geval van een abonnement vindt na een eenmalige betaling met iDeal de maandelijkse betaling plaats op basis van automatische incasso.

 2. In het geval van een uurhonorarium dient de betaling te geschieden binnen twee weken (14 dagen) na factuurdatum, op een door The Bookie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door The Bookie aangegeven.  

 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever zonder nadere mededeling van rechtswege in verzuim. The Bookie kan besluiten de opdrachtgever een rente te rekenenen van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 4. Voorts is de opdrachtgever alsdan 15 % buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor gerechtelijke incassokosten.  

 5. The Bookie heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Bookie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Bookie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan The Bookie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.  

 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

  Artikel 10 – aansprakelijkheid

 1. The Bookie is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van The Bookie of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

 2. The Bookie is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is The Bookie slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.

 3. Elke aansprakelijkheid van The Bookie vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) na de termijn waarin de werkzaamheden zijn verricht, dan wel nagelaten is deze te verrichten.

 4. Elke aansprakelijkheid van The Bookie vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole The Bookie niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, The Bookie de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en bij verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming betrokken heeft.

 5. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen één maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van The Bookie is uitgesloten.

 6. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door The Bookie gefactureerde werkzaamheden.  

 7. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door The Bookie, is deze nimmer aansprakelijk.

 8. The Bookie is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, The Bookie of derden.

 9. Opdrachtgever vrijwaart The Bookie tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

  Artikel 11 – beëindigen samenwerking en opzegtermijn

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen, tenzij anders overeengekomen.  

 2. Opzegging dient per e-mail aan de wederpartij te worden meegedeeld.

 3. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt, in beginsel een zodanige periode in acht genomen, dat The Bookie de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met inachtneming van het in artikel 7 van deze voorwaarden bepaalde.  

 4. In het geval van opzegging van een abonnement vervalt de overeenkomst tussen opdrachtgever en The Bookie en zal The Bookie geen verdere werkzaamheden verrichten. Indien dit nadien gebeurt zal de eerst daarop volgende kwartaal nog door The Bookie verricht worden en in rekening gebracht worden.  

 5. De aan The Bookie gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger. 

 6. Indien en voorzover The Bookie de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

  Artikel 12 – uitzonderingen

  Indien de positie van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is The Bookie te allen tijde bevoegd om:

 1. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;

 2. Levering van zijn diensten op te schorten;

 3. De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan The Bookie toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

 4. Indien The Bookie gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is The Bookie jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.  

  Artikel 13 – intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van The Bookie afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s, offline en online systemen, werkwijzen, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van The Bookie, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc..  

Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan The Bookie voorbehouden.  

  Artikel 14 – rechtspraak en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Bookie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van The Bookie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft The Bookie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

The Bookie Logo

Jaarbeursplein 22
3521AP Utrecht, Nederland
030 207 2077 | info@thebookie.nl
KvK 77653696

Auto Zakelijk of Privé Tool

Inkomstenbelasting berekenen

Prijzen

Contact

Partners

Vacatures

Gratis boekhoudprogramma

The Bookie Logo